HOAT - Horsens Amatør TeaterKøb billet
HOAT - Horsens Amatør Teater
Køb billet

Ordinær generalforsamling 27. februar 2024

Horsens Amatør Teater afholder ordinær generalforsamling tirsdag 27. februar 2024 kl. 19.00, i lokalerne Allegade 16B.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Indkomne forslag
  8. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på

generalforsamlingen, skal tilsendes bestyrelsen

senest 22. februar 2024 på e-mail kasserer@hoat.dk

Indkomne forslag samt regnskab offentliggøres

på teatrets hjemmeside (www.hoat.dk)

senest 1 uge før generalforsamlingen.

VEDTÆGTER FOR HORSENS AMATØR TEATER

Hent vedtægterne som PDF-fil ...

§1

Stk. 1 Foreningens navn er Horsens Amatør Teater (forkortes HOAT).

HOAT står som medlem af Dansk Amatørteater Samvirke (DATS). Foreningen er upartisk og uden politisk, etnisk eller religiøst tilhørsforhold.

Stk. 2 Den til enhver tid siddende formand tegner foreningen overfor kommune og offentlighed. Overfor offentligheden (presse etc.) tegnes foreningens arbejde, og dermed dennes forestillinger, af den, til enhver forestilling ansvarshavende opsætter, i samråd med foreningens PR-udvalg.

Stk. 3 Horsens Amatør Teater er hjemmehørende i Horsens Kommune.

§2

Stk. 1 Foreningens formål er at arbejde for at fremme interesse for amatørteater i Horsens og omegn og give sine medlemmer, via medlemmernes egen engagement og interesse, mulighed for at dygtiggøre sig inden for amatørteatrets område, hvor det sociale liv, ansvar og deltagelse er en naturlig del heraf.

Dette søges opnået ved at opføre forestillinger, der opfylder krav til alsidighed og kvalitet samt ved at etablere kurser eller formidle deltagelse heri.

§3

Stk. 1 Som medlemmer kan optages alle interesserede. Bestyrelsen kan fastsætte maksimalt medlemstal.

Stk. 2 Interesserede, som ikke ønsker at deltage aktivt i amatørteatrets arbejde, kan optages som passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Stk. 3 Bestyrelsen kan dispensere fra § 3, hvis denne skønner, at et medlemskab er til væsentlig ulempe for foreningens virksomhed.

§4

Stk. 1 Ingen personer eller grupper kan benytte Amatørteatret uden at være medlem.

Stk. 2 Bestyrelsen kan dispensere fra § 4 i enkeltstående tilfælde.

§5

Stk. 1 Foreningens drift baseres på dels medlemmernes kontingentbetaling, dels kommunalt tilskud og dels økonomiske midler, indtjent i forbindelse med foreningens arbejde, herunder forestillinger og andre teatermæssig relevante arrangementer.

§6

Stk. 1 Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen og betales 1 gang årligt. Medlemskabet løber i 12 måneder, startende fra den dag, hvor foreningen modtager en gyldig indbetaling fra medlemmet.

Stk. 2 Foreningen har følgende kontingenter: Aktivt medlemskab, husstandsmedlemsskab og passivt medlemskab.

Stk. 3 Et husstandsmedlemskab giver 1 stemme per fremmødt fra husstanden på generalforsamlingen.

Stk. 4 Passive medlemmer betaler halvt kontingent.

Stk. 5 Medlemmer skal være over 18 år for at oprette et medlemskab hos Horsens Amatør Teater. For medlemmer der ikke er fyldt 18 år, kræves skriftlig tilladelse fra forælder eller værge.

Stk. 6 Ved ikke udsolgte forestillinger giver betalt aktivt medlemskab eller husstandsmedlemskab ret til en gratis billet i spilleperioden. Medlemmer af husstanden skal oplyses ved betaling af kontingent. Billetten er personlig og kan ikke overdrages til tredjemand. Billetten udleveres efter først-til-mølle princippet.

§7

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at 4 bestyrelsesmedlemmer vælges på samme generalforsamling som i lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på samme generalforsamling i ulige årstal.

Stk. 3 Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer, der tilsammen udgør foreningens forretningsudvalg. Bestyrelsen kan antage en ekstern bogholder til at bistå med den daglige bogføring og udarbejdelse af årsregnskab. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, hvor antallet af bestyrelsesmøder og fordeling af opgaver fremgår.

Stk. 4 Foreningen tegnes af 2 medlemmer af forretningsudvalget, formanden og ét bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele bemyndigelse til foreningens kasserer, således at denne har det daglige ansvar for foreningens økonomi, fuldmagt til at disponere i forhold til foreningens pengeinstitut, herunder ved hjælp af elektroniske midler såsom netbank og lignende.

Stk. 5 Bestyrelsen kan til enhver tid inddrage medlemmer til at varetage evt. udvalgsarbejde o.a. såfremt den skønner dette nødvendigt.

Stk. 6 Valgbar til bestyrelsen er alene aktive medlemmer over 15 år, der ikke er i kontingentrestance, og som er til stede på generalforsamlingen, eller, hvis forhindret, skriftligt har givet tilsagn om ønsket om opstilling til bestyrelsen, på generalforsamlingen.

§8

Stk. 1 Bestyrelsen skal godkende repertoirevalg, rollebesætning og skriftligt budget for forestillinger, inden prøverne påbegyndes. Bestyrelsen kan, hvis den finder det ønskeligt, nedsætte udvalg. I ethvert udvalg skal sidde mindst én repræsentant for bestyrelsen.

Stk. 2 Bestyrelsen kan dispensere for dette, hvis de finder det ønskeligt.

§9

Stk. 1 Der indhentes børneattester, jf. dansk lov, på personer med et ledende ansvar over for børn i HOATs regi. Bestyrelsen vælger én person med ansvar herfor.

§10

Stk. 1 Generalforsamlingen, som afholdes 1 gang årligt, inden udgangen af februar måned, er foreningens højeste besluttende myndighed. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med min. 3 ugers og max. 5 ugers varsel.

§11

Stk. 1 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilsendes bestyrelsen skriftligt eller pr. mail senest 14 dage før.

Stk. 2 Indkomne forslag samt regnskab offentliggøres på teatrets hjemmeside (www.hoat.dk) senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 3 På generalforsamlingen kan forslag, der er stillet skriftligt eller pr. mail, debatteres af medlemmerne. Forslag debatteres indtil der er nået enighed, eller ved afstemning hvis dirigenten skønner dette.

Stk. 4 Generalforsamlingen skal have følgende punkter på dagsordenen:

• Valg af dirigent

• Formandens beretning

• Aflæggelse af regnskab

• Fastsættelse af kontingent

• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

• Valg af revisor

• Indkomne forslag

• Evt.

Stk. 5 Ved alle personvalg, hvor der er flere kandidater end nødvendigt, sker valg ved skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg, foretages omvalg.

Stk. 6 Alle generalforsamlingens vedtagelser sker med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Alle vedtagelser sker skriftligt, hvis blot et medlem ønsker dette.

Stk. 7 Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær med dagsordenen: Vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal blandt de fremmødte.

Stk. 8 Alle gyldige medlemmer har stemmeret. Gyldige medlemmer er medlemmer, der har betalt kontingent. Bestyrelsen sørger for at medlemslisten er opdateret, således at det kun er gyldige medlemmer, der figurerer på medlemslisten.

§12

Stk. 1 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 1/4 af de aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønsker derom.

Stk. 2 Til en evt. ekstraordinær generalforsamling har man kun stemmeret, såfremt man ikke er i kontingentrestance og har været aktivt medlem i mindst 2 måneder.

Stemmeret har kun fremmødte aktive medlemmer, medmindre en skriftlig fuldmagt er bestyrelsen i hænde på generalforsamlingen.

§13

Stk. 1 Foreningens opløsning kan kun finde sted, hvis mindst 2/3 af de aktive medlemmer beslutter dette på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette formål.

Kan dette flertal ikke opnås, indkaldes der inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan ske med 2/3 af de fremmødte stemmer.

Stk. 2 I tilfælde af en opløsning af HOAT overgår alle foreningens aktiver til Horsens Kommune.

§14

Stk. 1 Intet medlem må forpligte HOAT økonomisk, juridisk eller på anden måde uden forudgående aftale med bestyrelsen. Bestyrelsen må ikke forpligte HOAT ud over de af bestyrelsen vedtagne budgetter og godkendte tilskudsbeløb.

§15

Stk. 1 Foreningens medlemmer og/eller bestyrelsen kan ved overtrædelse af §14 hver især gøres personligt økonomisk ansvarlig for egne foretagne forpligtelser.

§16

Stk. 1 Overtrædelse af HOATs vedtægter kan medføre eksklusion af foreningen efter bestyrelsens enstemmige beslutning. Kontingentrestance ud over 6 måneder medfører eksklusion.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, 4. juni 2023

Bestyrelse 2024/25

Formand Kamilla Engelund Nielsen, tlf. 8161 7223

Næstformand Henrik Kærhus Sørensen, tlf. 2026 8496

Kasserer Jørn Kildall, tlf. 2946 3656

Sisse Ferndoft-Christensen

Henriette Hansen

Per Aalborg

Jesper Nielsen

Tom Pindstrup (suppleant)

Christina Hansen (suppleant)

Bestyrelsen i HOAT når helt nye højder!

Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra generalforsamling

HOAT - Horsens Amatør Teater

Allegade 16B

8700 Horsens

Tlf. 2946 3656

Kontonummer

Arbejdernes Landsbank

Reg./konto: 5343 0343769

CVR 31914752